تحصیالت
• کارشناسی برق قدرت گرایش الکتروتکن یک – دانشجوی مهندسی مکاترونیک
سوابق فعالیت
• طراحی، محاسبه و باز پیچ ی انواع الکتروموتورهای خانگ ی و صنعتی
• طراحی و آنالی ز انواع قطعات خانگی
• کارشناس نصب و تعم ی رات انواع لوازم خانگی شامل: لباسشویی، ظرفشویی، انواع
یخچال و ساید بای سا ید، مایکروویو و لوازم پرتابل خانگی
• تعمیر و آنالیز انواع بردهای الکترونی کی خانگ ی
• نمایندگی رسمی شرکت های هیوندایی، مولت ی مکس، مج یک، شف، همیلتون، ریتون،
گرم آوران، پالر و فرسازان ماکو
• کارشناس و مشاور فنی شرکت های تولید لوازم خانگ ی
• کارشناس برنامه های تخصصی حوزه برق رسانه ملی شبکه ایران کاال و چهارسو و شبکه
دو سیما
پروژه های اجرایی
• 27 سال سابقه در زمینه سیم پیچی الکتروموتور
• 3 سال سابقه در زمینه تابلوهای صنعتی، مسئول کارگاه کشتی رانی شمال بندر صدرا،
بندر امام خم ینی، بندر امیرآباد
• تولید کننده تجهیزات پزشکی وی براتور و فرزآو یزهای دور متغیر
• 20 سال سابقه در زمی نه لوازم خانگی
• 1 سال شرکت بوش )خدمات پس از فروش(
• 3 سال شرکت ال جی )نصب و خدمات پس از فروش(
• 1 سال شرکت سامسونگ )نصب و خدمات پس از فروش(
• 3 سال شرکت دوو )خدمات پس از فروش امور نمای ندگ ی ها(
• 10 سال شرکت های هی وندایی، مولتی مکس، پالر، ریتون، گرم آوران و فرسازان ماکو
• مدیرعامل شرکت تکنی ک سروی س
دوره های آموزشی گذرانده شده
• پداکوژ ی )خدمات آموزشی( فن ی و حرفه ای
• لباسشویی سامسونگ نصب و تعمی رات از کره
• سیم پیچ ی الکتروموتور فنی و حرفه ای
• برق صنعتی فنی و حرفه ای
• سیم کشی ساختمان فن ی و حرفه ای
• لوازم خانگی فن ی و حرفه ای
• پمپ سطح یک فنی و حرفه ای
• سیم کشی ساختمان مبحث 19 صنعت ساختمان فنی و حرفه ای
• ACDL تمامی سطوح
• پروژههای اجرایی